106) تغییر زندگی

همه چیز را رها کرده ام.درس و کنترل وزن و تمرین زبان انگلیسی را و ...

همین طور خودم را از ترس اضطراب و اجبار انجام این کارها می چرخانم. رفتارم طبق واقعیت موجود درست نیست. باید درمان را ادامه دهم. البته درمان را رها نکردم. اما خوب این درمان طولانی شده و من حوصله ندارم. اما اگر داروه را مصرف نکنم خیلی دچار اضطراب می شوم. این اضطراب ارثی است.

برخی پول به ارث می برند و سهم من هم این اضطراب سخت کنترل شده است. کاری نمی شود کرد.
باید شرایط را کم کم تغیی دهم. مانند لوکوموتیوی که مدت طولانی بدون حرکت در گوشه ای بوده است. باید لوکوموتیو زندگی ام را مجدد به حرکت در آورم.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها